កាល​បរិច្ឆេទ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​ ដែល​គ្រោង​ធ្វើ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣-​២៧ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ ​២០១​៥ ត្រូវ​បាន​កែ​ប្រែ​

 នៅក្នុងបំណងផ្តល់ឱកាសបន្ថែមដល់ភាគីនានាពិនិត្យឡើងវិញនូវឯកសារពីសំណុំរឿង ០០៤ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង ០០២ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងមិនធ្វើសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង០០២/០២នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ទេ ហើយសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារ-ពុធ-ព្រហស្បតិ៍ ទី២៤-២៥-២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។    
    
     សវនាការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក www.eccc.gov.kh/en/live-stream