សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥