សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥