សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥