សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥