វី​ដេ​អូ​សង្ខេប​ស្តី​ពី​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២​

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអ.វ.ត.ក បានផលិតវីដេអូឯកសារថ្មីមួយដែលផ្តល់ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលជាការជំនុំជម្រះក្តីទី២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន។ លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានតាមរយៈតំណដូចខាងក្រោម៖