តែង​តាំង​សហ​មេ​ធា​វី​អន្តរ​ជាតិ​ថ្មី​កា​រពា​រក្តី​អ្នក​ស្រី ​អ៊ឹម ​ចែម​

អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី (“អ.គ.ក”) នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោក Wayne Jordash មេធាវីជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រពភអង់គ្លេស ជាសហមេធាវីបរទេសតំណាងឲ្យអ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១។

លោក Jordash គឺជាមេធាវីប្រចំានៅទីក្រុងឡុងដ៏ ដែលមានជំនាញផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ និងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ    ផ្សេងៗទៀត។ គាត់បានក្លាយជាមេធាវីនៃប្រទេសអង់គ្លេស និងវេលស៍ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ហើយបានក្លាយជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់ (Queen’s Counsel) តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤។ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់គាត់ឲ្យ ប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។ លោក Jordash មានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌនៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ដោយបានតំណាងឲ្យចុងចម្លើយនានានៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវី តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់រ៉្វាន់ដា និងតុលាការពិសេសសម្រាប់សៀរ៉ាឡេអូន។ គាត់ក៏បម្រើការនៅ អ.វ.ត.ក ផងដែរ ជាមន្រ្តីពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់ឲ្យអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី កាលពីឆ្នាំ ២០០៨-២០០៩។ មុនពេលផ្តោតសម្រួចទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិ លោក Jordash បានប្រកបវិជ្ជាជីវៈការពារក្តីក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌជាច្រើននៅតុលាការប្រទេសអង់គ្លេស។ ក្រៅពីកិច្ចការការពារក្តីក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌរបស់គាត់នោះ គាត់បានផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ទៅឲ្យបណ្តារដ្ឋ និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួន ស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ច្បាប់មនុស្សធម៌ និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ គាត់ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញ និងបានបោះពុម្ពផ្សាយយ៉ាងច្រើនផងដែរស្តីអំពីបញ្ហាទាំងនេះ។

លោក Jordash  នឹងតំណាងឲ្យអ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម រួមជាមួយនឹងលោក ប៊ិត ស៊ាងលីម ដែលត្រូវបានចាត់តាំងជា សហមេធាវីជាតិរបស់អ្នកស្រី កាលពីខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ លោក Jordash នឹងជំនួសលោក John Jones ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦។ ចំពោះការចាត់តាំងនេះ អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី បានពិចារណាទៅលើការចង់បានរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម និងលិខិតបដិសេធអំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ជាធរមាន។