អ.​វ.ត​.ក ​នឹង​មិន​បំពេញការ​ងារ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ​ខែតុ​លា ​ឆ្នាំ ​២០១​៦ ​ទេ​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងមិនបំពេញការងារនៅថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ឡើយ ដោយសារតែកម្រិតទឹកនៅតែបន្តឡើងខ្ពស់នៅក្នុងបរិវេណតុលាការ។ កាលបរិច្ឆេទសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ក៏ត្រូវបានលើកពេល។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់តុលាការបានតាមទូរស័ព្ទចល័ត។ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងបើកដំណើរការធម្មតាឡើងវិញនៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦។