សវនាការ​ថ្ងៃ​ទី ២៤២ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២

  • Hearing date :
  • Public attendance : 19 persons