សវនាការ​ថ្ងៃ​ទី ២៤៤ ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០២

  • Hearing date :
  • Public attendance : 18 persons