សវនាការ​ថ្ងៃ​ទី ២៧០ ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០២

  • Hearing date :
  • Public attendance : 229 persons