ចៅក្រម Steven J. Bwana (បម្រុង)

Photo

លោកចៅក្រម Bwana បានទទួលសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រច្បាប់ (១៩៧៤) និងអនុបណ្ឌិតច្បាប់ (១៩៧៨) ពីសាកលវិទ្យាល័យ Dar es Sallam បន្ទាប់មកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតច្បាប់ (១៩៨០) និងបណ្ឌិតច្បាប់នៅឆ្នាំ១៩៨២ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Lateran នៅទីក្រុងរ៉ូម។

លោក Justice Bwana មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការងារ​ជា​ចៅក្រម​និងជា​មន្ត្រី​រដ្ឋបាល​នៅ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​ប្រទេស​តង់ហ្សានី នៅ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​តង់ហ្សានី និង​នៅ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍ Seychelles។ នៅពេល​ដែល​លោក​បម្រើកា​រជា​មន្ត្រី​រដ្ឋបាល​នៅ​តុលាការ​កំពូល​តង់ហ្សានី (១៩៩០ - ១៩៩៤) លោក​បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​ដាក់​បញ្ចូល​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​និង​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រ​ង​សំណុំ​ឯកសារ​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ។

ក្រៅពី​បាន​ជួយ​​បង្កើត​ការិយាល័យ​ទីប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​សម្រាប់​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​កំពូល​នៅ​ឆ្នាំ១៩៨៦ លោក Bwana បាន​ជួយ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ Commercial Division នៃ​តុលាការ​កំពូល​តង់ហ្សានី ដោយ​បំពេ​ញ​តួនាទី​ជា Judge in Charge ចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩៩ - ២០០៦។ មុនពេល​មក​បម្រើការ​នៅ អ.វ.ត.ក លោក​គឺជា​ចៅក្រម​ឧទ្ធរណ៍​នៅ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​តង់ហ្សានី​ពីឆ្នាំ២០០៨។ លោកចៅក្រម Bwana ក៏បាន​បោះពុម្ពស្នាដៃ​មួយ​ចំនួន​ស្តីអំពី​ប្រធានបទ​ច្បាប់​ទាក់ទង​ទៅនឹងប្រទេស​​តង់ហ្សានី​និង Seychelles។