ចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង

Photo

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង គឺជាចៅក្រមមួយរូប នៃសាលាឧទ្ធរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា លោកចៅក្រម បានទទួលការតែង តាំងជាប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍ នៅឆ្នាំ២០០៧។ នៅមុនពេលមានការតែង តាំងនេះ លោកចៅក្រម បានបម្រើការងារនៅក្រសួងយុត្តិធម៌ អស់រយៈពេលដប់មួយឆ្នាំ ក្នុងឋានៈ ជាប្រធានការិយាល័យកិច្ចការ/បណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណី។ លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង បានទទួលបរិញ្ញា ប័ត្រច្បាប់ ពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេស វៀតណាម នាឆ្នាំ១៩៨៩។ បន្ទាប់ មក លោកចៅក្រមបានបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិតច្បាប់ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ នីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នាឆ្នាំ២០០៤។ លោកចៅក្រម បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីការ ស៊ើប អង្កេត ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ នៅទីក្រុងឡាអេ (ប្រទេសហូល្លង់) ព្រមទាំងទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ អំពីវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ការប្រើ ប្រាស់វាក្យស័ព្ទច្បាប់ ជាភាសាអង់គ្លេស ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការ។ លោកចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង ក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូប នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច សាលាភូមិន្ទចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា និងនៅ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល មេធាវី។ លោកចៅក្រម ក៏ជាសមាជិកមួយរូប នៃក្រុមប្រឹក្សាសាលា ភូមិន្ទវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ផងដែរ។