ឯកឧត្តម និល ណុន

Photo

ឯកឧត្តម និល ណុន ជាប្រធាន​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ អ.វ.ត.ក។ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ១៩៩៣មក លោក​បាន​បម្រើ​ការងារជា​ប្រធាន​តុលាការ​ខេត្តបាត់ដំបង។ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែកនីតិសាស្រ្ត​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​​ហូជីមិញ​នៅ​ប្រទេសវៀតណាម។ លោក​ធ្លាប់បាន​ទទួលការ​បណ្តុះបណ្តាល​បន្ថែម​អំពី​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​និង​ច្បាប់​សិទ្ធិមនុស្ស តាមរយៈ​វគ្គសិក្សា​ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ។ ក្រៅពី​ភាសាខ្មែរ លោក​អាច​និយាយ​ភាសា​វៀតណាម​។