លោក លីវ សុវណ្ណា

Photo

លោក លីវ សុវណ្ណា គឺជាមេធាវីកម្ពុជាមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំ នៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន​។ ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៧​ គាត់គឺជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់នៅក្នុងក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក នួន ជា រាប់បញ្ចូលទាំងការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជ​ម្រះក្តីសំណុំរឿង ០០២/០២ ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គាត់ក៏ជា    សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីផងដែរ។ លោក លីវ សុវណ្ណា មានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា និងបរិញ្ញាបត្រច្បាប់​(ជំនាន់ទីពីរ)ពីសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជា។