លោក ប៉ែន ពេជ្រសាលី (ចៅក្រមបម្រុង)

Photo

ជាចៅក្រម​បម្រុង​នៅ​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​។ លោក​ជា​ចៅក្រម​ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០០១ មក និងជា​មន្រ្តី​នៅ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ ជាប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​អន្តរជាតិ​តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥មក។ លោក​មាន​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិត​នីតិអន្តរជាតិ ពី​សាកលវិទ្យាល័យមូស្គូ (ឆ្នាំ១៩៩៥) និង​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែកនីតិសាស្រ្ត (វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ និងនីតិសាធារណៈ) នៃសាកលវិទ្យាល័យ​ណាហ្កោយ៉ា (Nagoya) ប្រទេសជប៉ុន (ឆ្នាំ២០០២)។ លោក​ចេះ​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស រុស្ស៊ី និង​ភាសា​ជប៉ុន​បានខ្លះៗ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ