លោក អូលីវីយេ ប៊ូវ៉ាលេ

Photo

ដោយត្រូវបានតែងតាំងដំបូងជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ (មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២) លោក អូលីវីយ៉េ បូវ៉ាលេ បានកាន់តួនាទីជាចៅក្រមនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះនៅខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥។ លោក អូលីវីយេ ប៊ូវ៉ាលេ ជាព្រះរាជអាជ្ញាជំនាញ ស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាជំនាញនៃបេសកម្ម EULEX ប្រទេស កូសូវូ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាមួយរឿងក្តីផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង ក្រុមម៉ាហ្វៀ និង ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម រឺ ភេរវកម្ម។ ពីមុនមក លោក អូលីវីយេ ធ្លាប់បម្រើការងារជា ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសបារាំង ក្នុងសំណុំរឿងទាក់ទងនឹង ម៉ាហ្វៀ កើតឡើងក្នុងទឹកដី French west indies ដែលរឿងក្តីនេះត្រូវបានជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការពិសេសសំរាប់កាត់ក្តីសុំណុំរឿង ម៉ាហ្វៀ នៅ Fort-de-France។ លោក ក៏ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងគំរោងអន្តរជាតិជាច្រើន នៅតំបន់បាល់កង់ ទ្វីបអាព្រិច និង អាស៊ីកណ្តាល។ លោក ជូរីស ឌុកធឺ (EHESS Paris) និង លោក អូលិវីយេ ប៊ូវ៉ាលេ បានសរសេរសៀវភៅ និង អត្ថបទជាច្រើន ទាក់ទងនិង ច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិ និង ច្បាប់អន្តរជាតិ ព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំក្នុង ការធ្វើសន្ធិសញ្ញា ស្តីអំពីការអនុវត្តន៍របស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (Traité Pratique de l’Instruction)។ លោកក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំកម្មសិក្សានិងសិក្ខាសាលាជាច្រើននៅ សាលាច្បាប់ជាតិ Ecole Nationale de la Magistrature និង Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales នៃទីក្រុងប៉ារីស។