លោកចៅក្រម Martin Karopkin

Photo

លោក Martin Karopkin គឺជាចៅក្រមអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ លោកចៅក្រម Karopkin បាន​បំពេញការងារ​ជា​ចៅក្រមអន្តរជាតិ​​បម្រុង​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ចាប់​តាំង​ពីឆ្នាំ​២០១៤ មក ហើយ​ពីមុនមក គាត់​ធ្លាប់​បាន​បំពេញ​ការងារ​ជា​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បម្រុង​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ពីឆ្នាំ​២០០៦ ដល់​ឆ្នាំ​២០០៨ និង​ជា​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​នៅក្នុង​បេសកកម្ម​រដ្ឋបាល​បណ្តោះអាសន្ន​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​នៅ​កូសូវ៉ូ ពីឆ្នាំ​២០០៤ ដល់​ឆ្នាំ​២០០៥។ មុន​ពេល​គាត់​ចូលបំពេញការងារក្នុង​ក្របខណ្ឌជា​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ លោក​ចៅក្រម Karopkin ធ្លាប់​បាន​បំពេញការងារជា​រដ្ឋអាជ្ញា​រង (Assistant District Attorney) នៅក្រុង Brooklyn រដ្ឋ​ញូយ៉ក ជា​អគ្គអធិការ (Inspector-General) នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់​គ្រង​ឧទ្យាន និងនាយកដ្ឋាន
ពន្លត់​​អគ្គិភ័យ​នៅទីក្រុង​ញូយ៉ក ជា​ស្នងការរង​នៃនាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ទីក្រុង​ញូយ៉ក ជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ
ទីក្រុង​ញូយ៉ក ជា​ចៅក្រមស្តីទី​នៅ​តុលាការកំពូល​រដ្ឋ​ញូយ៉ក និង​ជាចៅក្រម​ស្តីទី​នៅ​តុលាការ​គ្រួសារ។ គាត់​បាន​ទទួល​​សញ្ញាប័ត្រ​បណ្ឌិតច្បាប់​ ពី​មហាវិទ្យាល័យ​ច្បាប់ក្រុង
 Brooklyn