លោកស្រី ជា លាង

Photo

លោកស្រី ជា លាង (កម្ពុជា) ៖ ទទួលបាន​បរិញ្ញាប័ត្រ​ជាន់ខ្ពស់​នីតិសាស្រ្ត​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាទីន លូថឺ (Martin Luther) នៅប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ នៅឆ្នាំ១៩៩៥។ នៅឆ្នាំ១៩៩៦ លោកស្រី​ចាប់ផ្តើម​វិជ្ជាជីវៈ​ផ្នែកច្បាប់​នៅ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ និង​ត្រូវបាន​ដំឡើង​ឋានៈជា​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​បណ្តុះបណ្តាល​នៃក្រសួង​យុត្តិធម៌​នៅឆ្នាំ១៩៩៩។ លោកស្រី​បាន​ចាប់យក​អាជីព​ជាព្រះរាជអាជ្ញា​នៅ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​នៃ​តុលាការ​កម្ពុជា​នៅឆ្នាំ២០០២ និង​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ដំណើរការ​កាត់ក្តី ជាច្រើន​នៅ​សាលាឧទ្ធរណ៍ និង​ធ្វើ​អធិការកិច្ច​លើ​ការងារ​របស់​ព្រះរាជអាជ្ញា​នានា​នៅថ្នាក់ខេត្ត។ លោកស្រី​បាន​ទទួលការ​បណ្តុះបណ្តាល​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដូចជា៖ សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ច្បាប់​និង​តុលាការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន និង​ការស៊ើប​អង្កេត​រឿងក្តី​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​នៅ​ទីក្រុង​ឡាអេ ប្រទេសហុល្លង់។