លោកស្រីចៅក្រម ក្លោឌៀ ហ្វិន (Claudia Fenz)

Photo

លោកស្រីចៅក្រម ក្លោឌៀ ហ្វិន (អូទ្រីស) ទទួលបាន​សញ្ញាប័ត្រ​បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ក្រុងវីយែន។ នៅឆ្នាំ១៩៨៤ លោកស្រី​បានទទួលការ​តែងតាំងជា​ចៅក្រមក្នុង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការយុត្តិ​ធម៌អន្ដរជាតិព្រហ្មទណ្ឌ​ក្នុងស្រុក ដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកស្រីទទួលបានតំណែងក្នុង​វិស័យតុលាការ​អស់រយៈពេល​ជាង២០ឆ្នាំ ខាង​ផ្នែក​ស៊ើបអង្កេត ជំនុំជម្រះក្ដី និងឧទ្ធរណ៍។ នៅឆ្នាំ២០០៥ លោកស្រី​ត្រូវបាន​តែងតាំងជា​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​បេសកកម្ម​រដ្ឋបាល​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​កូសូវ៉ូ ដោយ​ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិសាសន៍ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្រ្គាម។ ចន្លោះឆ្នាំ២០០៦-២០០៨ ​លោកស្រី​ជាប្រធានអង្គភាពនីតីរដ្ឋ​នៅក្នុង​បេសកកម្ម EUPOLCOPPS ដែលជាស្ថានប័នមួយជួយដល់ផ្នែក​យុត្តិធម៌​ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រទេស​ប៉ាឡេស្ទីន។