ព័ត៌មានទាក់ទងសំណុំរឿង អ.វ.ត.ក (USB)

Posted 19 វិច្ឆិកា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 វិច្ឆិកា 2019
ប្រភេទ
Poster
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ

សំណុំរឿង ០០១

ដីកាដំណោះស្រាយ

សាលដីកា

សាលដីកាសង្ខេប

 

សំណុំរឿង ០០២

ដីកាដំណោះស្រាយ

ដីកាបំបែកកិច្ចដំណើការនីតិវិធី

ឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងដីកាបំបែកកិច្ចដំណើការនីតិវិធី

 

សំណុំរឿង ០០២/០១

សាលក្រម

សាលដីកា

សាលដីកាសង្ខេប

 

សំណុំរឿង ០០២/០២

សាលក្រម

សាលក្រមសង្ខេប