របាយការណ៍ស្ដីអំពីសិក្ខាសាលានៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ដីពីជនរងគ្រោះ និង​ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រឹក្សាយោបល់ស្ពីពីសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះនៃ អ.វ.ត.ក ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់

Posted 15 កក្កដា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 15 សីហា 2022
ប្រភេទ
Report
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ