អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បាន​នាំ​យក​សិស្សានុសិស្ស​ប្រមាណ២៤០ នាក់ មកពីវិទ្យាល័យពាមជាំង ស្រុក​អូរាំងឪ