គម្រោងថវិការបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">.</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">វ.ត.ក) បានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាតាមរយៈជំនួយ ស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ។<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>គម្រោងថវិកាត្រូវបានចែកចេញជាពីរផ្នែក៖<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>១) ថវិកាសម្រាប់ភាគីជាតិ ស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>២) ថវិកាសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិ ស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><FONT size=3>គម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ មានដូចខាងក្រោម៖<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<UL style="MARGIN-TOP: 0cm" type=disc>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">ខាងភាគីជាតិៈ ៩</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">,</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">៩ លានដុល្លារអាមេរិក<o:p></o:p></SPAN></FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">ខាងភាគីអន្តរជាតិៈ ៣០</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">,</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">៨ លានដុល្លារអាមេរិក<o:p></o:p></SPAN></FONT></LI></UL>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">សរុបៈ ៤០</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">,</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">៧ លានដុល្លារអាមេរិក<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងគម្រោងថវិកា សូមចូលទៅ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">www.....</SPAN></FONT><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p></o:p></SPAN></P><BR>