ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ

<H3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-list: none; tab-stops: 36.0pt"><SPAN lang=KHM style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">កិច្ចស៊ើបសួរនៅចំពោះមុខ</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM"> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ត្រូវបានអនុវត្តយោងតាម​​</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​​</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿងឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា។</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></H3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM; mso-bidi-font-family: DaunPenh; mso-fareast-language: HE"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿងឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ជាដីកាសន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">ជា</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ផ្លូវការ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">របស់</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">សហព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បី​ស្នើឲ្យ​សហ<B>​</B>ចៅ​ក្រមស៊ើបអង្កេតបើកកិច្ចស៊ើបសួរ។<B> </B></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿងឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">កំណត់​វិសាលភាព​នៃ​​ការស៊ើបសួរទាក់ទងនឹងជនសង្ស័យមួយរូប ឬច្រើនជាងមួយរូប និង​ពិពណ៌នា​</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">ពី</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">បទល្មើសដែល​​ត្រូវ​បាន​ចោទ​នានា​ដែលត្រូវអនុវត្តកិច្ចស៊ើបសួរ។</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿងឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">មានព័ត៌មានដូចតទៅ៖ ក) </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សេចក្ដី</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សង្ខេប</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">អំពី</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">អង្គហេតុ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ខ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​) </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ប្រភេទ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">នៃ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បទល្មើស</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដែល</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ត្រូវ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ចោទប្រកាន់</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">គ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​) </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បទ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ប្បញ្ញត្ដិ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ច្បាប់</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដែល</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">មាន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">កំណត់</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ ​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">និង</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដាក់ទោសទណ្ឌ ដល់</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បទឧក្រិដ្ឋ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">នេះ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឃ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​) </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឈ្មោះ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">របស់</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បុគ្គល</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដែល</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ត្រូវ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ធ្វើការ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបអង្កេត</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ ​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ប្រសិនបើ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">មាន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ </SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">និង </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ង</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​) </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">កាលបរិច្ឆេទ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ ​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">និង</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ហត្ថលេខា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">របស់</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សហ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ព្រះរាជអាជ្ញា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ទាំង</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ពីរ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">រូប</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">។</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">សហព្រះរាជអាជ្ញាមានកាតព្វកិច្ចដាក់ភស្តុតាងទាំងអស់ដែលពួកគាត់មាន រួមទាំង​ភស្តុតាង​ដោះ​បន្ទុក​ផងដែរ​​​ ជាមួយនឹង​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿងឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">។</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">នៅដំណាក់កាលបន្ទាប់<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ក្នុងករណីសហព្រះរាជអាជ្ញាមានបំណងចង់ឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ពង្រីកវិសាល​ភាព​នៃកិច្ចស៊ើបសួរដែលកំពុងអនុវត្ត<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>សហព្រះរាជអាជ្ញាអាចដាក់</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿង</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើប</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សួរ</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បន្ថែម</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">។</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><SPAN lang=CA style="FONT-SIZE: 6pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><FONT size=3><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអាចអនុវត្តកិច្ចស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">តែ</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">លើអង្គហេតុណាដែល</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">មាន</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ក្នុង</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿង</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM"> និង</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដីកា</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សន្និដ្ឋាន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បញ្ជូន</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រឿង</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឲ្យ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ស៊ើបសួរ</SPAN><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បន្ថែម</SPAN><SPAN lang=KHM style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">តែប៉ុណ្ណោះ។</SPAN></FONT><SPAN lang=CA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-language: KHM"><o:p></o:p></SPAN></P><BR>