ថ្ងៃទី៣ នៃសិក្ខាសាលារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក ពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះ