ហ៊ឺម​ ហ៊ុយ

សាក្សីដែលជាឆ្មាំនៅ ស-២១ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៦ និងក្រោយមកជាប្រធានអង្គភាពពិសេស ទទួលខុសត្រូវលើការចាប់ខ្លួន ការគ្រប់គ្រងឆ្មាំ សម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនអ្នកទោសទៅស-២១ និងការផ្ទេរអ្នកទោសពីស-២១ ទៅជើងឯក។ គាត់ពិពណ៌នាអំពីទីតាំង រចនាសម្ព័ន្ធអាជ្ញាធរ និងប្រតិបត្តិការរបស់ ស-២១ រួមទាំងស្ថានភាពរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដែលអ្នកទោសត្រូវទទួលរង និងការប្រើប្រាស់ទារុណកម្មអំឡុងពេលសួរចម្លើយ។ គាត់​ផ្តល់សក្ខីកម្មចំពោះ​បច្ចេកទេស​ប្រហារជីវិតដែល​បាន​ប្រើ​នៅ​ជើងឯក។

សាក្សីពិពណ៌នាអំពីឧប្បត្តិហេតុជាក់លាក់មួយដែលអ្នកជាប់ឃុំឃាំងស្ត្រីត្រូវបានចាប់រំលោភ។ គាត់ក៏បានផ្តល់សក្ខីកម្មចំពោះការសួរចម្លើយ ការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រហារជីវិតអ្នកទោសសង្គ្រាមវៀតណាមនៅមន្ទីរស-២១ ព្រមទាំងជនជាតិលោកខាងលិចបួននាក់ និងកុមារជាច្រើននាក់។

Transcript from testimony

Video recordings

ព័ត៌មានថ្មីៗ