ជុំ ម៉ី

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ ពិពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការជាប់ពន្ធនាគារ ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់ ស-២១ រួមទាំងអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ កង្វះការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និងការប្រើប្រាស់ទារុណកម្មអំឡុងពេលសួរចម្លើយ។ សាក្សីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកសួរចម្លើយរបស់គាត់ ហើយពិពណ៌នាអំពីមធ្យោបាយនៃការធ្វើទារុណកម្មដែលប្រើដើម្បីសុំចម្លើយសារភាពរបស់គាត់។ គាត់ផ្តល់ភស្តុតាងនៃសមាសភាពអ្នកទោសនៅស-២១ រួមមានស្ត្រីវៀតណាម ស្ត្រីឥស្លាម និងកុមារ។ សាក្សីក៏រៀបរាប់អំពីការជម្លៀសដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរ។

Transcript from testimony

Video recordings