លោក ពេជ្រ ជឹម

លោក ពេជ្រ ជឹម បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា លោកបានចូលរួមចលនាបដិវត្តន៍នៅឆ្នាំ ១៩៧០ នៅតំបន់ ១០៥។ គាត់គឺជាអតីត “អនុប្រធានស្រុក” ក្នុងខេត្តតាកែវ ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់។ គាត់បានឆ្លើយអំពីភាពខុសគ្នារវាងមនុស្ស 'ល្អ' និង 'អាក្រក់' និងការប្រហារជីវិតនៅពេលក្រោយមក តួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទក្នុងវគ្គសិក្សា និងការសង្កេតរបស់គាត់ ពេលកំពុងធ្វើការនៅមណ្ឌលសន្តិសុខ។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 01-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 3 - 01-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 2 - 01-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 01-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:

ព័ត៌មានថ្មីៗ