លោក ចៀម សឿ

លោក ចៀម​ សឿ ត្រូវបានកោះហៅជាសាក្សីដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មពីតួនាទីនៅមន្ទីរ ស២១។

លោក ចៀម​ សឿ ត្រូវបានបង្ខំអោយចូលធ្វើកងទ័ពខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣ ធ្វើការជាយោធាក្នុងតំបន់មួយនៅអាយុ១២ឆ្នាំ។​ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនអោយរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកយោធានៅព្រែកហូរ តាខ្មៅ មុនចាត់តាំងអោយទៅធ្វើការជាអ្នកយាមនៅខាងក្រៅមន្ទីរ ស២១ ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយឈ្មោះ ហុង និងក្រោយមកឈ្មោះ ប៉េង។ ជាសាក្សីមួយរូប លោក ចៀម​ សឿ ពិព៏ណនាអំពីស្ថានភាពការងារជាអ្នកយាមគុកក្នុង ស២១។ គាត់ធ្វើការ១២ម៉ោងក្នុង១យប់ហើយចូលរួមប្រជុំតិះតៀនរៀងរាល់៣ថ្ងៃទៅ៧ថ្ងៃម្តង។ ពេលធ្វើការជាអ្នកយាម លោក ចៀម​ សឿ រំលឹកឡើងថាគាត់លឺសំឡេងយានយន្តចូលមន្ទីរ ស២១ រៀងរាល់៣ទៅ៤ថ្ងៃម្តងហើយក៏លឺសំឡេងស្រែករបស់អ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មផងដែរ។ គាត់រំលឹកហេតុការណ៏មួយដែលគាត់បានឃើញអ្នកទោសបរទេសម្នាក់ត្រូវបានដុតទាំងរស់នឹងសំបកកង់ឡានក្នុងបរិវេណមន្ទីរ​ស២១។ "ខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងងថាតើខ្ញុំនឹងមានកំហុសដែរឫទេ"។ ខ្ញុំភ័យខ្លាចគេចាប់ខ្លួនដូចអ្នកដ៏ទៃដែរ។ លោក ចៀម​ សឿ បានដឹងថាមេផ្ទាល់របស់គាត់ឈ្មោះ ហុង ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់គុកក្នុងមន្ទីរស២១។ គាត់ចំណាំ ឌុច ជាមេធំគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំកិច្ចការអង្គភាពទាំងអស់នៅមន្ទីរស២១ ហើយបានឃើញគាត់នៅមន្ទីរស២១ពេលធ្វើជាអ្នកយាមនៅទីនោះ។

មេធាវីម្នាក់ចាំជួយដល់លោក ចៀម​ សឿ ក្នុងករណីការធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងបានកើតឡើង។ 

Transcript from testimony

Video recordings