លោក ទេព សឹម

លោក ទេព សឹម ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់លើអាកប្បកិរិយារបស់ជនជាប់ចោទ។

លោក ទេព សឹម ធ្លាប់ជាសិស្សរបស់ជនជាប់ចោទនៅក្នុងវិទ្យាល័យស្គន់ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម អំឡុងឆ្នាំ១៩៦៥ ដល់១៩៦៨។ ជនជាប់ចោទបានបង្រៀននៅ ក្នុងថ្នាក់របស់លោកនូវមុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា ធរណីមាត្រ និងអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ។

លោក ទេព សឹម បានពណ៌មានអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ជនជាប់ចោទថា ជាគ្រូដែលសុភាពរាបសារ ទៀងទាត់ពេលវេលា និងមនុស្សស្លូតត្រង់។ លោកបានយកចិត្ដទុកដាក់បង្រៀនសិស្សរបស់លោក និងសកម្មភាពបែបនេះ លោកអាចទទួលបានការគោរពរបស់ពួកគេ។ លោក ទេព សឹម បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា ជនជាប់ចោទបានផ្ដល់មេរៀនដោយឥតគិតថ្លៃទៅដល់សិស្សដែលរៀនខ្សោយ ហើយលោកក៏បានឲ្យតម្លៃដល់សិស្សទាំងអស់ស្មើៗគ្នា។ លោកបានរម្លឹកពីរបៀបរបបនៅចុងម៉ោងក្រោយពេលបង្រៀនដែលជនជាប់ចោទតែងតែនិយាយប្រាប់អំពីមនោគមវិជ្ជារបស់កុម្មុយនីស្ដទៅដល់សិស្សរបស់លោក ប៉ុន្ដែលោកមិនដែលជម្រុញឲ្យសិស្សទាំងអស់ចូលរួមក្នុងចលនានោះឡើយ។ 

Transcript from testimony

Video recordings