លោក HINTON Alexander Laban

សាក្សីអ្នកជំនាញនឹងត្រូវបានធ្វើសក្ខីកម្មលើ: ប្រវត្តិនៃគណៈបក្សកម្មយនីសកម្ពុជា; ដើមកំណើត និងការវិវត្តន៍នៃគោលនយោបាយ គណៈបក្សកម្មយនីសកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅរកជនជាតិវៀតណាម និងពុទ្ធសាសនិក។ ការអនុវត្ត និងការវិវត្តន៍នៃគោលនយោបាយទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេល កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ; ការប្រើប្រាស់ការឃោសនា និងភាសារបស់ គណៈបក្សកម្មយនីសកម្ពុជា និង កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ជាទូទៅនៅក្នុងបរិបទនៃអំពើហឹង្សាប្រល័យពូជសាសន៍។ ការលើកទឹកចិត្តជនល្មើស; និងប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស-២១។

Transcript from testimony

Video recordings