លោក ឡេង ជឿង

លោក ឡេង ឈឿង បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា លោកបានចូលរួមចលនាបដិវត្តន៍នៅចុងឆ្នាំ ១៩៧៣។ លោក ឡេង អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ បានធ្វើការជាអ្នកបើកបរឲ្យខៀវ សំផន ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ១៩៧៨ រហូតដល់ការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ ១៩៧៩។ លោកបានផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីដំណើររបស់ ខៀវ សំផន ក្នុងអំឡុង ប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

Transcript from testimony

Video recordings

Leng Chhoeung 2013 06 17 S4 FL KHDate:
Leng Chhoeung 2013 06 17 S3 FL KHDate:
Leng Chhoeung 2013 06 17 S2 FL KHDate:
Leng Chhoeung 2013 06 17 S1 FL KHDate: