លោក ឡេវ ឡាំ

លោក ឡេវ ឡាំ បាន​និយាយ​ថា គាត់​ជា​​កងជីវពល​នៅ​ឃុំ​កំពង់​ត្រឡាច​លើ ស្រុក​១២ ពី​ឆ្នាំ ១៩៧២-១៩៧៥។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 02-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 3 - 02-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 2 - 02-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 02-Jul-2013 - Case 002/01 FL/KHDate: