លោក នូ ម៉ៅ

លោក នូ អាយុ ៧៨ ឆ្នាំ ធ្វើ​ការ​យោធា ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជា​មន្ត្រី​ឃុំ។ លោកបានផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីវគ្គសិក្សារបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម ដូចជា ជូ ចេត និងតាម៉ុក ការចាត់ទុកខ្មែរវៀតមិញ និងយោបល់របស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមទាក់ទងនឹងការជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រាំមួយខែមុនការកើតឡើង។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 3 - 20-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 2 - 20-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 20-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 4 - 19-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 3 - 19-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 2 - 19-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:
Session 1 - 19-Jun-2013 - Case 002/01 FL/KHDate:

ព័ត៌មានថ្មីៗ