លោក នឹម អ៊ឹម

លោក  នឹម អ៊ឹម ហៅ ញឹម គឹមស្រេង កើតនៅឆ្នាំ ១៩៥៣។ លោកជាប្រធានអង្គភាពថតរូបនៅស-២១។ លោក​បាន​បញ្ជាក់​ថា​បាន​ចំណាយ​ពេល​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ដោយសារ​ចាប់​បាន​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ។ តាម​សាក្សី​រូប​គាត់​ផ្ទាល់​បាន​ថត​បាន​ចន្លោះ​ពី ៤០០០ ទៅ ៥០០០ សន្លឹក។ លោក​បញ្ជាក់​ថា លោក ញ៉ែម អេន មិន​មាន​ជំនាញ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ថត​រូប​នោះ​ទេ ផ្ទុយ​ពី​ការ​លើក​ឡើង​នៅចុង​ក្រោយនោះ។ តួនាទីសំខាន់របស់លោក ស្រេង គឺថតរូប និងអភិវឌ្ឍ ភាពយន្ត។ លោក​ថា​មិន​មាន​ប្រព័ន្ធ​កំណត់​សម្រាប់​ការ​រៀបចំ​រូបថត​អ្នក​ទោស​នោះ​ទេ។ វាបានផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំ ១៩៧៨ តាមសំណើរបស់ឌុច ប៉ុន្តែវានៅតែមិនមែនជាប្រព័ន្ធធម្មតា។ គាត់មិនបានឃើញកុមារច្រើនទេ។

Transcript from testimony

Video recordings