លោក សៅ ម៉ាំង

 សៅ ម៉ាំងកើត​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៥១ នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី។ គាត់​ជា​ទាហាន​ខ្មែរក្រហម​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៧៥-៧៩។ គាត់បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគាត់ស្គាល់ពីមុននិងស្រលាញ់។ លោក​បាន​រៀប​រាប់​អំពី​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​តាម​ព្រំដែន​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​រវាង​ខ្មែរ​និង​វៀតណាម​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៧៦ និង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៧៧-៧៨។ លោក​ថា មិន​មាន​ការ​វាយ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី​វៀតណាម​ទេ គឺវាយគ្នា​ពេល​ចូល​មក​កម្ពុជា។

Transcript from testimony

Video recordings