លោក ស្ទីវិន ហេដឌ័រ

លោក ហេដឌ័រ ​គឺ​ជា​អ្នក​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ជន​ជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​កោះ​ហៅ​ឲ្យ​មក​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​លើ​សៀ​វភៅ​ដែល​គាត់​ជា​អ្នក​និពន្ធ​ និង​លើ​បទ​សម្ភាសន៍​ទាំង​ឡាយ ​ដែល​គាត់​បាន​ធ្វើ​ទាក់​ទង​នឹង​របប​កម្ពុជា​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​។

  • Witness acronym :
    TCE-33
  • Age at the time of testimony :
    60
  • Appeared as :
  • Cases : សំណុំរឿង ០០២
  • Date(s) of testimony :

Transcript from testimony

Video recordings