លោក សោម ម៉េត

លោក សោម ម៉េត ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីអោយផ្តល់សក្ខីកម្មពីតួនាទីនៅមន្ទីរ ស២១។

សោម ម៉េត បានចូលរួមបដិវត្តខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ១៩៧៣ ដំបូងជាសមាជិកយោធាហើយក្រោយមកជាទាហ៊ានមួយរូប។ ដំបូងគាត់ធ្វើការជាអ្នកយាមក្នងគុកដាំផេង ក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរ ស២១ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៧។ នៅទីនោះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកយាម២០នាក់ក្នុងអង្គភាពការពារគុកពិសេស ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ហ៊ឺម ហ៊ុយ ស៊ី្រ និង ចម្រើន។ ចុងឆ្នាំ១៩៧៨ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបងប្រុសរបស់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅ ស២១ សោម ម៉េត ត្រូវបានផ្ទេរទៅមន្ទីរ ស២៤ ដោយមិនបានដឹងថាតើគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកជាប់ឃុំដែរឬក៏អត់។ នៅទីនៅនោះគាត់ធ្វើទំនប់និងប្រឡាយ។

ជាសាក្សីមូយរូប សោម ម៉េត ជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះថា គុកពិសេសសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ កម្មាភិបាលថ្នាក់ភូមិភាគ និង​ដំបន់ មេបញ្ជាការកងពលតូចនិងកងវេរសេនាធំ។ អ្នកទោសប្រហែល១០០នាក់ត្រូវបានវ៉ៃខ្នោះនិងឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា បន្ទប់ំមួយៗមានអ្នកយាមដោយឡែកពីគ្នា។ បន្ទាប់ពីសួរសម្លើយបាន២០ទៅ៣០ថ្ងៃ ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនចេញក្រៅហើយដែលឃើញត្រឡប់មកវិញឡើយ។ សោម ម៉េត បានឃើញជនជាប់ចោទមកមើលគុកជាញ៉ឹកញ៉យ។ គាត់បានប្រាប់ដល់អង្គជំនុំជម្រះថាពេលម្តងគាត់បានឃើញជនជាប់ចោទវ៉ៃខ្នងអ្នកទោសដោយដំបង។ គាត់ពិព៏ណនាពីវិធីសាស្ត្រសួរចម្លើយដែលគាត់បានឃើញ។ សោម ម៉េត រំលឹកឡើងថាអ្នកយាមទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចនៅពេលពួកគេបានឃើញទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះដែលប្រព្រឹត្តិទៅលើអ្នកជាប់ឃុំ។ អ្នកយាមទាំងអស់រស់នៅក្នងភាពភ៏យខ្លាចជាប្រចាំដោយខ្លាចគេចាប់ឃុំនិងសំលាប់ពួកគេ ហើយពួកគេមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់។

សោម ម៉េត ជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះថា គាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងការងារជាអ្នកយាមរបស់គាត់នៅមន្ទីរ ស២១ ឡើយពីព្រោះមនុស្សត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសំលាប់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់មិនបានបង្ហាញអារម្មណ៏របស់គាត់ចំពោះភាពភ័យខ្លាចនៃការចាប់ខ្លួនឡើយ។ 

Transcript from testimony

Video recordings