លោក​ស្រី កាន់ សុន្ទរ៉ា

Transcript from testimony

Video recordings