លោក​ស្រី សូផាន់ សូវណ្ណី

អ្នកស្រី សូផាន់ សូវណ្ណី បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលនាងបានទទួលរង។ នាង​បាន​រៀបរាប់​ពី​ទុក្ខ​លំបាក​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​គ្រួសារ​ទាំង​មូល​របស់​នាង​ត្រូវ​បាន​គេ​សម្លាប់​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ នាង​បាន​រំឮក​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​តក់ស្លុត​ដូចជា​ការ​ធ្វើ​សាក្សី​ក្នុង​ការ​សម្លាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ដោយ​ចបកាប់។

Transcript from testimony

Video recordings