លោក សួស ធី

លោក សួស​ ធី ត្រូវបានកោះហៅអោយធ្វើសក្ខីកម្មអំពីរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរ ស២១។

លោក សួស ធី បានចូលរួមជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅចុងឆ្នាំ១៩៧១ បន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រ សីហនុ។ នៅចុងឆ្នាំ១៩៧៥ គាត់ត្រូវបានស្នើដោយលោក ហ៊រ អោយចូលជាបុគ្គលិក ពន្ធាគារ PJ និងទទួយខុសត្រូវរបាយការណ៏អ្នកទោស។​ ពេលអ្នកទោសបញ្ជូនទៅមន្ទីរ ស២១ សួស ធី ត្រូវបានចាត់តាំងជាអ្នកយ៉ាមប្រចាំអង្គភាព។ គាត់ទទួលបន្ទុកបញ្ជីអ្នកទោស ហើយធ្វើការនៅ ស២១ នោះរហូតដល់កងទ័ពវៀតណាមមកដល់ភ្នំពេញ។

ជាសាក្សីមួយរូប សួស ធី ពិពណ៏នាពីរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរ ស២១។ គាត់ជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះថា មានការបែងចែកជាបីផែននៅមន្ទីរ ស២១៖ ស២១ក រឹ "ក្រុមសួរចម្លើយ", ស២១ខ រឹ "ក្រុមយ៉ាម', និង ស២១គ រឹ ស២៤។ គាត់ពន្យល់ពីដំណើរការយកអ្នកទោសចេញចូល និងនីតិវិធីផ្សេងគ្នាសម្រាប់កុមារ អ្នកទោសជាក្រុម និងអតីតបុគ្គលិក ស២១ ដែលបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរ ស២១។ សួស ធី ទទួលបន្ទុកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីអ្នកទោសនិងកត់ត្រាអ្នកទោសដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារជម្ងឹ រឹភាពអត់ឃ្លាន ព្រមទាំងបញ្ជីអ្នកទោសដែលត្រូវយកទៅ "កំទេច"។​ គាត់រំលឺកថាបានឃើញបញ្ជីអ្នកទោសដែលបានស្នើដោយអង្គភាពវេជ្ជសាស្ត្រ "ដោយការបូមឈាមចេញ" ដើម្បីធ្វើអោយពួកគេស្លាប់។

សួស ធី ជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះថាគាត់ចំណាំ ឌុច យ៉ាងច្បាស់ថាជាមេមន្ទីរ ស២១ តែគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយគាត់ទេ។ បទបញ្ជាត្រូវឆ្លងកាត់ ឌុច តាមរយះ ហ៊។ គាត់រំលឹកឡើងវិញពីការមិនពេញចិត្តធ្វើការនៅមន្ទីរ ស២១ កំឡុងពេលដែលភាពភ័យខ្លាចតែងតែនៅតាមគាត់ជានិច្ច។ បច្ចុប្បន្នគាត់មានវិប្បដិសារី​និងសោកស្តាយចំពោះអ្នកទោសទាំងអស់ដែលបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់នៅមន្ទីរ ស២១។

មេធាវីម្នាក់ចាំជួយដល់ លោក សួស ធី ប្រសិនបើមានបញ្ហា ការធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងបានកើតឡើង។ 

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 28 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 3 - 28 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 2 - 28 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 28 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate: