លោក សុខ រឿ

លោក សុខ រឿ បានថ្លែងប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថា គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាកងការពារលោក ខៀវ សំផន។ លោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកផ្តល់សក្ខីកម្មទាក់ទងនឹងអត្តចរិត របស់លោកខៀវ សំផន។

Transcript from testimony

Video recordings