លោក ស៊ឹម ហោ

លោក ស៊ឹម ហាវ បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថា លោកបានចូលរួមចលនាបដិវត្តន៍ជាទាហាននៅឆ្នាំ ១៩៧២ ហើយថាលោកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥ បីថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងដួលរលំ។

Transcript from testimony

Video recordings

Sim Hao alias That 2013 06 13 S3 FL KH PubDate:
Sim Hao alias That 2013 06 12 S4 FL KHDate:
Sim Hao alias That 2013 06 12 S3 FL KHDate:
Sim Hao alias That 2013 06 12 S2 FL KHDate:

ព័ត៌មានថ្មីៗ