លោក សឺន សុវណ្ណឌី

លោក សឿន បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលគាត់បានទទួលរង។ គាត់បានរៀបរាប់លម្អិតពីទុក្ខលំបាកដែលគាត់បានជួបប្រទះបន្ទាប់ពីត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ បំបែកពីឪពុកម្តាយរបស់គាត់ ហើយដាក់ចូលទៅក្នុងជំរុំការងារដោយបង្ខំ។ លោកបានសួរជនជាប់ចោទថា ហេតុអ្វីបានជាក្រុមជនជាតិភាគតិចខ្មែរក្រោម ត្រូវបានគេកំណត់ជាគោលដៅ តើពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបបនេះយ៉ាងដូចម្តេច និងថាតើពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពខុសពីមុនដែរឬទេ?

Transcript from testimony

Video recordings

Session 3 - 04-Jun-2013 - Case 002/01 FL KHDate:
Session 2 - 04-Jun-2013 - Case 002/01 FL KHDate: