លោក វ៉ាន់ ណាត

វ៉ាន់ ណាត​ អាយុ ៦៣ ឆ្នាំ ត្រូវបានកោះហៅជាសាក្សីដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃមន្ទីរ ស ២១។

លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាជនក្បត់ហើយជាលើកដំបូងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងវត្តមួយមានទីតាំងក្នុងខេត្តកណ្តាល មុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរ ស២១។ មួយខែក្រោយមក គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរោងជាងមួយធ្វើជាជាងគំនូរ​ ជាកន្លែងដែល ឌុច អោយគាត់រៀបចំគំនូរ ប៉ុល ពត។ គាត់រួចផុតជីវិតរហូតដល់កងទ័ពវៀតណាមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ។ ជាសាក្សីមូយរូប វ៉ាន់ ណាត ផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីស្ថានភាពមន្ទីរឃុំឃាំង "ស២១"ដ៏ព្រៃផ្សៃ ហើយបានរៀបរាប់ពីអ្វីដែលពុំគួរកើតទៅលើគាត់​ដែលគាត់បានទទួលក្នងមន្ទីរ "ស២១"។

លោក ណាត ជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះថា គាត់ចង់ផ្តល់សក្ខីកម្នជាសាក្សីដើម្បីអោយប្រាកដថា ក្មេងជំនាន់ក្រោយត្រូវជៀសវាងព្រឹត្តិការណ៏ជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយនេះ ហើយគាត់ចង់បានយុត្តិធ៏មសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលបានបាត់ជីវិតទៅ។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 29 June 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 3 - 29 June 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 2 - 29 June 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 29 June 2009 - Case 001 - Fl/KhDate: