លោក យិន រំដួល

លោក យិន រំដួល បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលស្តាប់ជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលគាត់បានទទួលរង។ គាត់បានផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់បន្ទាប់ពីត្រូវបានជម្លៀសពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់សហករណ៍មួយ ដែលគាត់បានបែកចេញពីគ្រួសាររបស់គាត់ ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅ "អង្គភាពកុមារ" ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានគេវាយដំ និងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

Transcript from testimony

Video recordings