លោក យស ផល

លោក យស ផល បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលគាត់បានទទួលរង។ លោក យស ជា​ប៉ូលិស​ក្រោម​របប លន់ នល់។ គាត់បានរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលក្រុមរបស់គាត់ទាំងមូលត្រូវបានសម្លាប់ក្រោមការសង្ស័យថាជាសត្រូវផ្ទៃក្នុង របៀបដែលឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែគាត់លែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បដិវត្តន៍។

Transcript from testimony

Video recordings