លោកស្រី ភឹង ហ្គុតស៊ុនថារី

Transcript from testimony

Video recordings