លោកស្រី Elizabeth Becker

អ្នកស្រី Becker គឺជាអតីតអ្នកកាសែតនៅ Washington Post និង New York Times ហើយអ្នកស្រីគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ "When the war is over: Cambodia and the Khmer Rouge Revolution"។ អ្នក​ស្រី​គឺ​ជា​អ្នក​កាសែត​លោក​ខាង​លិច​តែ​ពីរ​រូប​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ទស្សនា​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​១៩៧៨ អ្នកស្រី​បាន​សម្ភាស ប៉ុល ពត និង អៀង សារី។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 10 February 2015 - Case 002/02 FL/KHDate:
Session 3 - 10 February 2015 - Case 002/02 FL/KHDate:
Session 2 - 9 February 2015 - Case 002/02 (FL/KH)Date:
Session 4 - 11 Feb 2015 - Case 002/02(Fl/Kh)Date:
Session 3 - 11 Feb 2015 - Case 002/02(Fl/Kh)Date:
Session 2 - 11 Feb 2015 - Case 002/02 (Fl/Kh)Date:
Session 1 - 11 Feb 2015 - Case 002/02 (Fl/Kh)Date:
Session 2 - 10 Feb 2015 - Case 002/02 (Fl/Kh)Date:
Session 1 - 10 Feb 2015 - Case 002/02 (Fl/Kh)Date:
Session 4 - 9 Feb 2015 - Case 002/02 (Fl/kh)Date:
Session 3 - 9 Feb 2015 - Case 002/02 (Fl/kh)Date:
Session 1 - 9 Feb 2015 - Case 002/02 (Fl/Kh)Date: